Home
Home
Taiga School

ALGEMENE BOEKINGS- EN REISVOORWAARDEN PAKKETREIZEN
Live- X Finland Oy VERSIE 2019-A

1. Begrippen
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt begrepen onder:
a. Derden: ieder ander (rechts)persoon, niet zijnde Live- X Finland Oy, Reiziger of diens Medereizigers.
b. Reiziger: de wederpartij (natuurlijke persoon of rechtspersoon) van Live- X Finland Oy.
c. Live- X Finland Oy: de besloten vennootschap Live-X, gevestigd Ronkaisenrannantie 4a te Finland, Kuusamo.
d. Overeenkomst: de Overeenkomst, zijnde het geheel van afspraken tussen Live- X Finland Oy en de Reiziger tot het verzorgen van een (pakket)reis of andere aanverwante dienst (niet zijnde het aanbieden van diensten op het gebied van lifestyle coaching, personal training en het organiseren van evenementen in Nederland, tenzij deze diensten kwalificeren als pakketreis). Op het aanbieden van lifestylediensten zijn de algemene voorwaarden van Live- X Finland Oy van toepassing. Die zijn te vinden op [link].
e. Medereiziger(s): de natuurlijke personen die met Reiziger de reis in het kader van de Overeenkomst maken, namens wie Reiziger heeft geboekt.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van Live- X Finland Oy aan de Reiziger in het kader van pakketreizen.
2.2. Van een pakketreis zoals in het vorige lid bedoeld, is sprake wanneer een boeking bij Live- X Finland Oy bestaat uit ten minste twee verschillende diensten voor één reis. Een reisdienst is bijvoorbeeld het vervoer (bus, trein of vlucht), verblijf (appartement of hotelkamer) of een andere toeristische dienst zoals de OER – Arctic Experience.
2.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door een vertegenwoordiger van Live- X Finland Oy. Elke geldigheid van eigen (algemene) voorwaarden van de Reiziger wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.4. Reiziger staat ervoor in dat diens Medereizigers kennisnemen van deze algemene voorwaarden en dat zij deze algemene voorwaarden naleven. Eventuele schade voortvloeiend uit het niet naleven van deze algemene voorwaarden door de Medereizigers komt geheel voor rekening van Reiziger.

3. Aanbiedingen en informatie

3.1. Aanbiedingen van Live- X Finland Oy zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
3.2. Aan de informatie op websites, folders, flyers, kranten en in andere media waarop de goederen en diensten wordt gepromoot kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie in dergelijke media is slechts bedoeld ter indicatie. Enkel bij schriftelijke bevestiging mag deze informatie juist worden geacht, behoudens kennelijke omissies en fouten.
3.3. Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van kennelijke fouten en omissies.
3.4. De Reiziger is zelfstandig verantwoordelijk om bij de relevante instanties informatie in te winnen over eventuele (aanvullende) eisen en verplichtingen met betrekking tot reisdocumenten en visaverplichtingen. Live- X Finland Oy is nooit aansprakelijk voor schade die uit het hiervoor genoemde voortvloeit. Het is verplicht dat kinderen en baby’s een eigen reisdocument hebben, een bijschrijving van kinderen in het reisdocument van een ouder is niet voldoende. Live- X Finland Oy zal wel – wanneer dat relevant is – algemene informatie over de in het land van bestemming geldende visumplicht verstrekken. In voorkomende gevallen zal Live- X Finland Oy ook informatie verstrekken over de termijn die bij benadering nodig is voor het verkrijgen van een visum.
3.5. Indien een Reiziger reist met een kind met een leeftijd jonger dan 18 jaar, en wanneer dat kind een andere achternaam heeft dan de Reiziger, dient Reiziger zorg te dragen voor een (ondertekende) Engelstalige verklaring waaruit blijkt dat de andere ouder toestemming verleent om de betreffende reis te maken. Bij deze verklaring dient ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de achterblijvende ouder gevoegd te worden.
3.6. De Reiziger is zelfstandig verantwoordelijk om de bij de relevante instanties informatie in te winnen of er voor zijn/haar bestemming(en) gezondheidsadviezen (zoals inentingen en andere preventieve maatregelen ter voorkoming van ziektes) bestaan. Live- X Finland Oy adviseert om altijd advies in te winnen bij uw huisarts, de GGD, het Ministerie van Volksgezondheid of het Landelijke Coördinatiecentrum Reizigersadvisering. Live- X Finland Oy is niet aansprakelijk voor directe en gevolgschade die het gevolg is van het – ten onrechte - niet treffen van (preventieve) maatregelen.

4. Accommodaties

4.1. De beschrijving van een accommodatie in het reisaanbod wordt door Live- X Finland Oy zo waarheidsgetrouw en objectief als mogelijk opgesteld. Een complex van accommodaties bevat vaak veel verschillende soorten accommodaties, deze accommodaties kunnen (bijvoorbeeld) afwijken in indeling, afmeting, meubilering en uitzicht. De op de website aangeboden informatie (waaronder: afbeeldingen en teksten) geeft slechts een indruk van de indeling, afmeting en/of het uitzicht van de accommodatie. Het kan voorkomen dat het verblijf afwijkt van de afbeeldingen of tekst in het reisaanbod.
4.2. Er bestaat geen internationale standaard op grond waarvan op een uniforme manier sterren (of een andere vorm van waardering) kan worden toegekend aan een accommodatie. Live- X Finland Oy hanteert doorgaans de categorie van de accommodatie zoals deze in de regel in het betreffende land worden gehanteerd. Vaak hanteren de autoriteiten in deze landen subjectieve criteria gebaseerd op plaatselijke normen en waarden. De categorisering van accommodaties is slechts ter indicatie, de Reiziger kan daaraan geen rechten ontlenen.

5. Uitvoering en totstandkoming van de Overeenkomst

5.1. De informatie op de website van Live- X Finland Oy is aan te merken als uitnodiging om een aanbod te doen aan de hand van de gepresenteerde informatie. Tussen de Reiziger en Live- X Finland Oy komt pas een Overeenkomst tot stand indien en zodra Live- X Finland Oy het aanbod van de Reiziger schriftelijk (ook: per e-mail, al dan niet geautomatiseerd) bevestigt. De Overeenkomst komt slechts dan tot stand wanneer de Reiziger de algemene voorwaarden van Live- X Finland Oy onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud accepteert.
5.2. In het geval van een herroeping door Live- X Finland Oy als bedoeld in het vorige lid, zal terugbetaling plaatsvinden binnen 30 dagen nadat de herroeping schriftelijk aan de Reiziger is medegedeeld.
5.3. In het kader van een adequate uitvoering van de Overeenkomst garandeert Reiziger dat hij alle relevante gegevens over zichzelf en zijn Medereizigers aan Live- X Finland Oy kenbaar heeft gemaakt. Reiziger kan geen beroep doen op informatie die door hem niet voor het aangaan van de Overeenkomst aan Live- X Finland Oy kenbaar is gemaakt.
5.4. Met relevante gegevens worden in ieder geval bedoeld de gegevens met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke toestand van de Reiziger of Medereizigers (Derden) die relevant zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
5.5. Onder relevante gegevens valt voorts ook alle informatie die nodig is om diensten van derden (zoals – maar niet beperkt tot – vliegtickets) af te nemen. Eventuele schade voortvloeiende uit foutief aangeleverde gegevens komt volledig voor rekening van de Reiziger.
5.6. Indien en voor zover Reiziger verzuimt om de hiervoor vermelde gegevens c.q. informatie aan Live- X Finland Oy bekend te maken, is Live- X Finland Oy gerechtigd Reiziger en diens Medereizigers van deelname aan de reis uit te sluiten, voorts is Reiziger aansprakelijk voor alle schade die uit het niet voldoen aan de informatieplicht mocht voortvloeien.
5.7. Op grond van artikel 6:230p BW heeft de Reiziger geen recht op herroeping dan wel ontbinding van de Overeenkomst.
5.8. De Reiziger kan bij zijn boeking speciale voorkeuren of wensen aangeven (bijv. twee aparte bedden op een tweepersoonskamer of medische eisen of behoeften zoals een rolstoeltoegankelijke kamer). Live- X Finland Oy spant zich in om zoveel mogelijk rekening te houden met de voorkeuren en wensen van de Reiziger. Live- X Finland Oy kan echter geen enkele garantie afgeven ter zake van de door de Reiziger vermelde wensen en/of voorkeuren.
5.9. (Medische) voorkeuren, eisen en/of wensen worden uitsluitend gegarandeerd wanneer dat uitdrukkelijk is overeengekomen.
5.10. Live- X Finland Oy is niet verplicht om enig verzoek (dan wel enige eis of wens) in behandeling te nemen.
5.11. Het kan voorkomen dat de Reiziger op zijn/haar bestemming een aanvullende toeslag aan een dienstverlener dient te betalen als er aan het verzoek of (medische) eis extra kosten zijn verbonden (zoals in het geval van een speciaal dieet).
5.12. Het is niet toegestaan huisdieren mee te brengen tijdens de reis.
5.13. Reiziger is ervan op de hoogte dat de pakketreizen van Live- X Finland Oy elementen kunnen bevatten die gezondheidsrisico’s kunnen meebrengen. Reiziger is zelf verantwoordelijk om voldoende informatie in te winnen omtrent het deelnemen aan de activiteiten in relatie tot zijn/haar gezondheid. Reiziger is ook verantwoordelijk om de risico’s aan de Medereizigers te communiceren en ervoor zorg te dragen dat de Medereizigers informatie inwinnen. Deelnemen aan een mentaal en/of fysiek programma van Live- X Finland Oy is altijd op eigen risico. Live- X Finland Oy is niet verantwoordelijk voor schade (direct of Indirect) als gevolg van deelname aan een mentaal en/of fysiek programma.

6. Vrijwaring en hoofdelijke aansprakelijkheid

6.1. Indien Reiziger niet handelt als consument, vrijwaart Reiziger Live- X Finland Oy tegen alle aanspraken van de Medereiziger(s) en/of andere Derden welke samenhangen met de uitvoering van de Overeenkomst.
6.2. Reiziger is – wanneer hij niet handelt als consument - hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen van de Medereiziger(s) ten opzichte van Live- X Finland Oy voor zover deze verplichtingen voortkomen uit de Overeenkomst.
6.3. Reiziger garandeert aan Live- X Finland Oy dat hij alle Medereizigers vooraf alle relevante informatie heeft verstrekt die betrekking heeft op de Overeenkomst. Voorts garandeert Live- X Finland Oy dat de Medereizigers akkoord zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, alsmede dat deze algemene voorwaarden aan de Medereizigers ter hand zijn gesteld.

7. Wijziging van de Overeenkomst door Live- X Finland Oy

7.1. Live- X Finland Oy is gerechtigd om de Overeenkomst te wijzigen wanneer dit om ondergeschikte wijzigingen gaat die, naar de mening van Live- X Finland Oy, geen materiële invloed hebben op de uitvoering van de Overeenkomst. Live- X Finland Oy zal Reiziger schriftelijk (ook: per e-mail) op een duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende wijze op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen.
7.2. Indien Live- X Finland Oy zich genoodzaakt ziet de Overeenkomst te wijzigen, en wanneer geen sprake is van een ondergeschikte wijziging, geldt het volgende. In een dergelijk geval zal Live- X Finland Oy Reiziger onverwijld schriftelijk (ook: per e-mail) op een duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende wijze op de hoogte stellen van de voorgenomen wijziging. Reiziger dient vervolgens onverwijld (uiterlijk binnen 48 uur indien de reis binnen 7 dagen aanvangt) aan Live- X Finland Oy te kennen te geven of hij gebruik wenst te maken van het gewijzigde aanbod. Indien Reiziger geen gebruik wenst te maken van het gewijzigde aanbod, kan Reiziger de Overeenkomst kosteloos annuleren. In geval van annulering geldt het in artikel 5. bepaalde. Het voorgaande geldt uitsluitend indien en voor zover de wijziging tot een benadeling van de Reiziger leidt. Wanneer de wijziging een upgrade of verbetering van de reisvoorwaarden inhoudt heeft de Reiziger geen recht op annulering (of andere vorm van beëindiging) van de Overeenkomst.
7.3. Indien de Reiziger niet binnen de in het vorige lid vermelde termijn te kennen heeft gegeven of hij gebruikt wenst te maken van het gewijzigde aanbod, geldt het aanbod als aanvaardt en kan Reiziger geen beroep doen op annulering (of enige andere vorm van beëindiging) van de Overeenkomst.
7.4. Live- X Finland Oy is gerechtigd in het geval van een wijziging van brandstofkosten (of kosten van andere energiebronnen), door en vanwege de overheid vastgestelde vergoedingen, door veranderingen in wisselkoersen die voor de reis van belang zijn, belastingen en premies en door vergoedingen die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van deze overeenkomst betrokken derden, met onmiddellijke ingang een evenredige aanpassing (verhoging of verlaging) van de gehanteerde prijzen en tarieven door te voeren Live- X Finland Oy,
7.5. Live- X Finland Oy dient een verhoging van prijzen of tarieven uiterlijk 20 dagen voor vertrek aan Reiziger mede te delen en door te voeren.
7.6. Indien Live- X Finland Oy besluit – op grond van lid 4 van dit artikel – met meer dan 8% te verhogen, heeft Reiziger het recht om de Overeenkomst kosteloos op te zeggen.
7.7. Live- X Finland Oy is voor de uitvoering van de Overeenkomst in veel gevallen aangewezen op Derden. Daardoor is het mogelijk dat bijvoorbeeld vluchttijden wijzigen. De Reiziger dient zich kort, 24 uur, voor de reis te vergewissen van de exacte vluchttijden daar deze vanwege omstandigheden kunnen wijzigen. Het is Live- X Finland Oy toegestaan deze reis- en vluchttijden te wijzigen, Live- X Finland Oy is niet aansprakelijk voor schade (direct of Indirect) die hieruit voortvloeit.

8. Hulp en bijstand

8.1. Live- X Finland Oy biedt de Reiziger hulp en bijstand in het geval de Reiziger tijdens de reis in moeilijkheden verkeert. Deze hulp en bijstand bestaat uit adequate informatie over medische dienste, plaatselijke autoriteiten, consulaire bijstand en ondersteuning bij gebruik van communicatie en het vinden van alternatieve reisarrangementen.
8.2. Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van Reiziger, komen de werkelijke kosten voor het verlenen van hulp en bijstand (inclusief de kosten van Live- X Finland Oy Academy) voor rekening van Reiziger. De vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijke kosten van het verlenen van hulp en bijstand.
8.3. Indien de moeilijkheden niet het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van Reiziger noch van opzet of nalatigheid van Live- X Finland Oy dan draagt elke partij zijn eigen kosten.

9. Wijziging van de Overeenkomst door de Reiziger

9.1. De Reiziger kan Live- X Finland Oy uiterlijk 42 dagen voor de aanvangsdatum van de reis verzoeken de reis te wijzigen.
9.2. Live- X Finland Oy spant zich om aan het verzoek van Reiziger te voldoen maar is daar niet toe verplicht. Live- X Finland Oy is voor wijzigingen afhankelijk van de beschikbaarheid (en capaciteit) en voorwaarden van andere dienstverleners.
9.3. Eventuele kosten die voortvloeien uit de wijziging van de reis komen voor rekening van de Reiziger.

10. Indeplaatsstelling

10.1. De Reiziger kan Live- X Finland Oy uiterlijk 7 dagen voor de aanvangsdatum van de reis schriftelijk verzoeken één of meer deelnemers aan de reis te laten vervangen door (een) derde(n).
10.2. Indeplaatsstelling zoals bedoeld in het vorige lid is uitsluitend mogelijk: 1) wanneer de nieuwe deelnemer voldoet aan alle aan de pakketreis gestelde eisen (zoals leeftijd) en 2) wanneer de (voorwaarden van de) bij de reis betrokken dienstverleners (zoals bijvoorbeeld hotels en luchtvaartmaatschappijen) zich niet verzetten tegen de indeplaatsstelling.
10.3. Alle kosten die verband houden met de indeplaatsstelling (waaronder bijvoorbeeld de kosten die de betrokken dienstverleners in rekening brengen en de kosten van Live- X Finland Oy) komen voor rekening van de Reiziger. De Reiziger, alsmede de persoon of personen die vervangen worden en zij die hen vervangen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de kosten die voortvloeien uit de indeplaatsstelling.

11. Reis(bege)leiding

11.1. Tijdens bepaalde groepsreizen zal reis(bege)leiding aanwezig zijn. Live- X Finland Oy kan geen garanties omtrent de taalvaardigheid van de reisleiding geven.
11.2. De reisleiding spant zich in om de Reiziger ter plaatse zo goed mogelijk behulpzaam te zijn. De reisleiding is niet gehouden de Reiziger individueel te begeleiden (bijvoorbeeld in het geval van een bezoek aan een (tand)arts of aangifte bij de lokale instanties).
11.3. Indien reisleiding aanwezig is, is de Reiziger gehouden de reisleiding onverwijld op de hoogte te stellen van eventuele gebreken aan de reis, in de ruimste zin van het woord.

12. Vervoersvoorwaarden vliegreizen

12.1. In het geval de pakketreis een of meer vliegreizen omvat, zijn de algemene vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappijen die de vlucht(en) uitvoert/uitvoeren van toepassing. Daarnaast gelden de aanvullende voorwaarden voor vliegreizen die op het ticket van de Reiziger staan vermeld.
12.2. De Reiziger dient zich minimaal 3 uren voor de op het ticket vermelde vertrektijd te melden bij de incheckbalie op de luchthaven. Indien de Reiziger niet op de voorgeschreven tijd op de luchthaven aanwezig is, kan het zijn dat de Reiziger zijn vlucht mist of zijn recht op luchtvervoer verliest.
12.3. Live- X Finland Oy is niet aansprakelijk schade (direct of Indirect) voortvloeiend uit het missen van zijn vlucht door Reiziger. Alle eventuele extra kosten komen voor rekening van Reiziger.
12.4. De vermelde vertrektijden en vertrekluchthaven staan vermeld in de boekingsbevestiging. Vluchttijden kunnen wijzigen. Of een wijziging plaatsvindt is van veel factoren afhankelijk (bijvoorbeeld: weersomstandigheden, congestie in het luchtruim, militair vliegverkeer, milieu- en geluidsnormen en omstandigheden bij de luchtverkeersleiding). Wanneer de oorspronkelijke vertrektijden en/of vertrekluchthaven wijzigt, brengt Live- X Finland Oy Reiziger daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Het is van belang dat Reiziger (kort) voorafgaand aan de reis goed bereikbaar is, wanneer de Reiziger niet bereikbaar is, komen de gevolgen daarvan voor zijn eigen rekening. Live- X Finland Oy is in dat geval niet aansprakelijk schade (direct en Indirect) die voortvloeit uit het niet bereikbaar zijn van de Reiziger.
12.5. Indien een vlucht van Reiziger vertraging oploopt, kan Reiziger volgens Europese regelgeving in bepaalde gevallen aanspraak maken op een vergoeding van de luchtvaartmaatschappij. Voor meer informatie over de vergoeding van de luchtvaartmaatschappij in het geval van een vertraging verwijst Live- X Finland Oy naar https://www.eccnederland.nl/nl/hulp-bij/toerisme-en-vervoer-eu/vliegreizen. Live- X Finland Oy Academy is niet aansprakelijk voor schade, direct of Indirect, die het gevolg is van vertraging van een vlucht.
12.6. Reiziger staat ervoor in dat de door hem aangeleverde informatie correct is. De namen op het vliegticket moet overeenkomen met de namen in de reisdocumenten. Op het vliegticket dient de eerste officiële voornaam en de achternaam te worden vermeld. Bij gehuwde personen die de naam van hun echt geno(o)t(e) hebben aangenomen dient de oorspronkelijke eigen naam op het vliegticket te worden vermeld.
12.7. Wanneer blijkt dat de naam op het vliegticket niet overeenkomt met de naam in het reisdocument is het mogelijk dat de luchtvaartmaatschappij Reiziger de toegang tot de vlucht weigert. In dat geval dient – afhankelijk van de luchtvaarmaatschappij – een nieuw ticket te worden aangeschaft c.q. het oorspronkelijke ticket te worden gewijzigd. De kosten die hiermee gemoeid zijn komen volledig voor rekening van Reiziger.
12.8. Reiziger is zelf verantwoordelijk voor het controleren van de toegelaten afmetingen van bagagestukken. Deze eisen aan de afmetingen van bagage kunnen per vliegmaatschappij verschillen. Indien de afmetingen van de bagage van de Reiziger de door de vliegmaatschappij voorgeschreven afmetingen overschrijden, komen eventuele kosten daaromtrent voor rekening van de Reiziger.

13. Vervoersvoorwaarden busreizen en transfers

13.1. De opstaptijd en opstapplaats van de busreis of transfer staat vermeld in de boekingsbevestiging of op de daartoe verstrekte voucher.
13.2. De Reiziger heeft geen vaste zitplaats in de bus. Indien de Reiziger om medische redenen voorin de bus plaats moet nemen, dient Reiziger dit vooraf aan te geven. Bij de aanvraag voor een plaats voorin de bus dient Reiziger op verzoek een doktersverklaring te overleggen waaruit blijkt dat de gezondheid van de Reiziger geen andere zitplaats toelaat. Voor de Reiziger wordt in een geval als hiervoor genoemd een plek op de derde rij gereserveerd.
13.3. Live- X Finland Oy is nimmer aansprakelijk voor schade (zowel direct als Indirect) als gevolg van vertraging van een busreis of transfer.

14. Aansprakelijkheid, vrijwaring en schade

14.1. Live- X Finland Oy is niet aansprakelijk indien de (uitvoering van de) Overeenkomst niet voldoet aan de verwachtingen die de Reiziger heeft vanwege overmacht of vanwege een oorzaak die bij de Reiziger zelf of Derden ligt.
14.2. De aansprakelijkheid van Live- X Finland Oy voor schade is te allen tijde beperkt tot maximaal driemaal de reissom (per persoon) wanneer de Reiziger een consument is.
14.3. Live- X Finland Oy is niet aansprakelijk voor schade (direct en Indirect) wanneer de Reiziger geen consument is of wanneer Reiziger een rechtspersoon is.
14.4. Onder indirecte schade dient in deze voorwaarden te worden verstaan: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en schade verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten
14.5. Iedere aansprakelijkheid van Live- X Finland Oy voor schade jegens Reiziger, Medereiziger of Derden is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door Live- X Finland Oy gesloten verzekering(en) aanspraak bestaat.
14.6. Een eventuele vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van twee jaren.
14.7. Als op de Overeenkomst (of een dienst die daaronder valt) een verdrag of verordening van de Europese Unie van toepassing is, kan Live- X Finland Oy zich beroepen op alle uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijk die uit dat verdrag of die verordening voortvloeien.
14.8. De Reiziger is aansprakelijk voor alle schade die door hem of door diens Medereizigers wordt toegebracht aan eigendommen van Live- X Finland Oy Live- X Finland Oy of derden, deze aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot kosten die deze Derden hebben moeten maken ten gevolge van het handelen of nalaten van de Reiziger.
14.9. Het is Live- X Finland Oy (of enige Derde waarvan Live- X Finland Oy gebruik maakt ter uitvoering van de Overeenkomst) te allen tijde toegestaan de Reiziger het recht tot de accommodatie of het recht tot toegang tot het vervoermiddel te ontzeggen, de Reiziger daaruit te (laten) verwijderen en eventuele schade op de Reiziger te verhalen indien: 1) de Reiziger zich zodanig gedraagt dat daardoor schade ontstaat (of dreigt te ontstaan; 2) de Reiziger zich niet aan de voorschriften van Live- X Finland Oy (en/of Derden die Live- X Finland Oy heeft ingeschakeld) houdt, wanneer deze voorschriften de Reiziger vooraf kenbaar zijn gemaakt; 3) de Reiziger Derden hindert in het genot van hun reis of op een andere wijze hinder of overlast veroorzaakt.
14.10. In het geval de Reiziger op grond van het voorgaande de toegang wordt ontzegd dan geldt dat de Reiziger geen aanspraak kan maken op restitutie van enig bedrag.
14.11. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze voorwaarden gelden niet indien de schade van de Reiziger bestaat uit persoonlijk letsel of wanneer deze schade is veroorzaakt door opzettelijk dan wel bewust roekeloos handelen van Live- X Finland Oy of van diens ondergeschikte leidinggevenden.
14.12. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze voorwaarden gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Live- X Finland Oy of van diens leidinggevende ondergeschikten. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook niet wanneer sprake is van persoonlijk letsel.

15. Annulering

15.1. De Reiziger kan de Overeenkomst voor het begin van de reis (gedeeltelijk) annuleren. In het geval van opzegging is de Reiziger verplicht de schade aan Live- X Finland Oy te vergoeden. De schade bedraagt maximaal de volledige reissom.
15.2.
Bij annulering is de Reiziger de volgende kosten verschuldigd:

Dagen
Dagen tot vertrek
< 14
14> - < 28
28> - < 45
>45
Percentage
Percentage van de reissom
100%
50%
25%
0%

15.3. Het voorgaande geldt niet indien dat expliciet tussen Live- X Finland Oy en de Reiziger is overeengekomen.

16. Betaling

16.1. De op de website vermelde prijzen zijn prijzen inclusief de wettelijke omzetbelasting.
16.2. Op grond van lokale regelgeving kan het zo zijn dat tijdens de reis in het kader van de Overeenkomst lokale heffingen of toeslagen betaald dienen te worden (zoals – maar niet beperkt tot – toeristenbelasting). Deze heffingen en toeslagen komen voor rekening van de Reiziger.
16.3. De totale overeengekomen prijs voor de reis in het kader van de Overeenkomst is onmiddellijk na het sluiten van de Overeenkomst verschuldigd en dient aan Live- X Finland Oy vooruitbetaald te worden. Indien en voor zover de Reiziger het volledige bedrag niet voor aanvang van de reis heeft betaald, is Live- X Finland Oy gerechtigd de Overeenkomst met de Reiziger te ontbinden of te annuleren.
16.4. Live- X Finland Oy is gerechtigd om (al dan niet periodiek) veiligheidscontroles uit te voeren om misbruik van creditcards en bankrekeningen tegen te gaan. Daarom kan het voorkomen dat Live- X Finland Oy aanvullende informatie bij de Reiziger opvraagt om diens identiteit en het rechtmatige gebruik van de creditcard of bankrekening vast te stellen. Indien de Reiziger niet aan voormeld verzoek voldoet, heeft Live- X Finland Oy het recht om de Overeenkomst met de Reiziger te beëindigen en de daardoor ontstane schade bij Reiziger in rekening te brengen.
16.5. Indien de Reiziger niet binnen de gestelde termijn aan de op hem rustende betalingsverplichtingen voldoet is de Reiziger de wettelijke rente verschuldigd. Na aanmaning is de Reiziger voorts de buitengerechtelijke kosten verschuldigd.
16.6. De buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal 15% over de eerste € 2.500,-, 10% over de volgende € 2.500,-, 5% over de volgende € 5.000,- en 1% over alles wat daar bovenuit stijgt.

17. Minimumaantallen

17.1. Live- X Finland Oy is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen indien het minimumaantal deelnemers voor die reis niet is behaald. Dit minimumaantal dient voorafgaand aan de boeking aan de Reiziger te zijn bekendgemaakt.
17.2. In het geval van groeps- en busreizen geldt altijd een minimumaantal deelnemers.
17.3. Indien het minimumaantal reizigers voor de reis niet tijdig is behaald, zal Live- X Finland Oy Academy Reiziger daarvan op de hoogte te stellen. Afhankelijk van de reisduur kan Live- X Finland Oy Academy de Overeenkomst met de Reiziger opzeggen tot:
  • 21 dagen voor aanvang van reis wanneer de reis een duur van zes dagen of meer heeft;
  • 7 dagen voor aanvang van de reis wanneer de reis een duur van twee tot zes dagen heeft;
  • 48 uren voor aanvang van de reis wanneer de reis een duur van minder dan twee dagen heeft.
17.4. Bij de berekening van de opzegtermijn geldt de aanvangsdatum van de reis als uitgangsdatum.
17.5. Live- X Finland Oy spant zich in de Reiziger een zo goed mogelijk alternatief te bieden. Wanneer Live- X Finland Oy een alternatief aanbiedt dan geldt het in artikel 6 bepaalde.
17.6. Indien de Reiziger het alternatieve aanbod aanvaardt, zal Live- X Finland Oy het eventuele prijsverschil tussen de oorspronkelijke reis en het door de Reiziger aanvaarde alternatief verrekenen.

18. Garantie en verzekeringen

18.1. Live- X Finland Oy sluit, tenzij anders overeengekomen, geen verzekering(en) af voor de Reiziger. Live- X Finland Oy raadt de Reiziger dringend aan een goede reisverzekering (incl. dekking voor ongevallen, bagage, ziektekosten en annulering) af te sluiten.
18.2. Indien en voor zover de Reiziger via Live- X Finland Oy een verzekering afsluit is Live- X Finland Oy slechts de bemiddelaar tussen de Reiziger en de verzekeringsmaatschappij. Er komt een verzekeringsovereenkomst tot stand tussen de Reiziger en de verzekeringsmaatschappij. De algemene voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij zijn in dat geval van toepassing.

19. Klachten

19.1. Indien de Reiziger onverhoopt een klacht heeft dient hij zich tijdens de reis tot Live- X Finland Oy of diens reisleider ter plaatse te wenden. Reiziger dient zijn klacht onverwijld aan Live- X Finland Oy of diens vertegenwoordiger te melden.
19.2. Indien en voor zover de klacht niet onverwijld aan Live- X Finland Oy is gemeld, en Live- X Finland Oy daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de klacht of de tekortkoming te verhelpen, kan het recht op schadevergoeding van de Reiziger geheel of gedeeltelijk komen te vervallen.
19.3. Een tekortkoming wordt zoveel mogelijk door Live- X Finland Oy verholpen tenzij dit niet mogelijk is of onevenredig hoge kosten met zich meebrengt, gelet op de mate waarin tekort wordt geschoten en de waarde van de betreffende reisdiensten.
19.4. Als een klacht niet tot tevredenheid van de Reiziger is opgelost, dient de Reiziger zich uiterlijk twee maanden na afloop van de reis tot Live- X Finland Oy te wenden. Indien en voor zover de Reiziger de klacht niet binnen de hierboven gestelde termijn indient, kan Live- X Finland Oy Academy besluiten de klacht niet in behandeling te nemen.

20. Toepasselijk recht en geschillen

20.1. De Overeenkomst, deze voorwaarden en alle eventuele uit de Overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingendrechtelijke regels ander recht van toepassing is.
20.2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan — naar aanleiding van de onderhavige Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige Overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen — zullen worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement van de statutaire vestiging van Live- X Finland Oy, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
20.3. Niettemin blijft Live- X Finland Oy bevoegd enig geschil als bedoeld in lid 2 van dit artikel aanhangig te maken voor de bevoegde rechter naar haar keuze.